Kontaktujte nás: Call Us Icon Telefon 605179541  Contact Us Icon Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vysílačky24.cz
×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košík
košík je prázdný

Nabídka

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu „Vysílačky24“ (dále jen „VOP“)

I.                   Základní ustanovení a výklad pojmů

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je C.B. ONE, s.r.o. 29. augusta 44/6 972 521 Handlová Slovenská republika, IČO: 31643311, DIČ: SK2020469264, vedená v OR Okresního soudu v Trenčíně vložka č. 3247/R, telefon: +421903804173, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky (Kupující“) Prodávajícího nakupující zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetových stránkách (doméně) www.vysilacky24.cz (dále jen „e-shop“), tj. pro fyzické a právnické osoby, které zašlou Prodávajícímu s využitím e-shopu objednávku.

Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na e-shopu (www.vysilacky24.cz).

Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákonem

 č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Za spotřebitele se považuje pro účely těchto VOP každý občan, který mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo výkon svého samostatného povolání uzavírá prostřednictvím e-shopu na dálku smlouvu s Prodávajícím.

Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku nebo která jedná jeho jménem a na jeho účet, a která uzavírá prostřednictvím e-shopu na dálku smlouvu s Prodávajícím, přičemž taková smlouva souvisí s jeho obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samostatným výkonem povolání. Na podnikatele se nevztahuje ochrana dle zákona

č. 634/1992 Sb.  Podnikatel nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, se způsobem dopravy a náklady spojenými s dopravou zboží a způsobem jejího zaplacení, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky (dle čl. II. těchto VOP).

Prodávající není odpovědný za případné chyby způsobené při datovém přenosu, které nezavinil.

II. Objednávka, kupní smlouva a informace před uzavřením smlouvy

Kupující je oprávněn objednávat zboží dále uvedeným způsoby, kdy se použijí tyto VOP, a to:
a) prostřednictvím e–shopu na adrese www.vysilacky24.cz,
b) e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Kupující je povinen uvést v objednávce zejména tyto údaje:
a) svoji identifikaci uvedením jména, příjmení nebo obchodní firmy či názvu, bydliště, místa podnikání či sídla, identifikačního čísla organizace a je-li plátcem DPH, pak i DIČ, e-mailovou adresu a telefonické spojení,
b) kód objednávaného zboží dle označení uvedeného v e-shopu případně jeho popis,
c) počet kusů nebo jiným určitým způsobem označené množství objednávaného zboží,
d) adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště Kupujícího),
e) jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat
(vše dále jen „Objednávka“). Takto zaslaná Objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

Objednávka je akceptována Prodávajícím v okamžiku, kdy Prodávající odešle na Kupujícím v objednávce uvedenou e-mailovou adresu zprávu o přijetí objednávky.
( Upozornění: Automatická odpověď z e-shopu nenahrazuje tuto zprávu.) Tím dojde k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).

Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží dle potvrzení Objednávky a Kupující se zavazuje, že zaplatí Prodávajícímu kupní cenu a další náklady spojené s jeho dopravou a způsobem zaplacení a že jej převezme.

Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat.

V případě, že je Kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku sdělí Prodávající tomuto Kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i případný formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
d) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

III. Kupní cena, platební podmínky a výhrada vlastnictví

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží uvedené v objednávce. Aktuální ceny jsou zveřejněny na adrese www.vysilacky24.cz. Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží

v e-shopu v okamžiku odeslání Objednávky Kupujícím.

Všechny ceny na e-shopu jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy vč. 21 % DPH.

Daňový doklad – fakturu obdrží Kupující se zbožím nebo do mailu. Fakturu vystaví náš český zástupce

Mgr. Karla Burdová, 345 62 Holýšov, IČO: 69273235, DIČ: CZ7157072043, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: +420605179541.

Kupní cenu lze uhradit způsoby, které jsou aktuálně uvedeny při objednání zboží, zpravidla:
a) platbou předem bankovním převodem, přičemž okamžikem zaplacení se rozumí den připsání kupní ceny na účet Prodávajícího,
b) bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury se splatností v délce 10 dní ode dne vystavení faktury (platí pouze po dohodě s českým zástupcem prodávajícího – Mgr. Karlou Burdovou).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny včetně všech případných dalších poplatků ve výlučném vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 IV. Dodací podmínky

Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v Objednávce.

K převzetí zboží je oprávněn pouze Kupující, nebo jím pověřená osoba.

Kupující může při objednání zboží využít nabídky dodání zboží přepravní službou.

Poplatek za poštovné a balné u běžné zásilky (do hmotnosti 3 kg) činní 280,- Kč vč. DPH. Pro větší zásilky bude cena přepravy upřesněna Kupujícímu, aby ji mohl odsouhlasit, než odešle Prodávající potvrzení objednávky. Při osobním převzetí zboží od českého zástupce Prodávajícího se dopravné neúčtuje.

Závazek Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu se při využití přepravní služby třetí osoby považuje za splněný:
a) okamžikem, kdy Prodávající předá zboží k přepravě prvnímu přepravci, je-li Kupujícím podnikatel,
b) jinak okamžikem, kdy je zboží předáno Kupujícímu.

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat společně s dopravcem stav zásilky (množství, případné poškození obalů apod.) dle přiloženého přepravního (dodacího apod.) listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou (tj. v případě neúplnosti či poškození). Veškeré zjištěné nedostatky je třeba uvést v přepravním (dodacím, reklamačním apod.) listu. Převzetím zásilky od přepravce potvrzuje Kupující, že zásilka byla dodána nepoškozená

a v množství dle přepravního (dodacího apod.) listu.

Kupující je povinen po odstranění obalu pečlivě a řádně zboží zkontrolovat.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku či jiné zjištěné vady je Kupující povinen bez prodlení oznámit Prodávajícímu e-mailem odeslanou zprávou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsahující označení zásilky (číslo objednávky), jméno a příjmení nebo název Kupujícího a nezaměnitelným způsobem popsané zjištěné vady.

V. Odpovědnost za vady zboží

Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, vyjma:
a) zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nesprávným použitím, nebo
c) u použitého zboží na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, za kterou je Prodávající odpovědný, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou a není-li to vzhledem k její povaze nepřiměřené, nebo na výměnu součásti zboží, týká-li se vada pouze součásti zboží; jinak má Kupující právo na dodání chybějícího zboží nebo náhradního zboží a není-li ani to možné, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, jinak
d) na odstoupení od Kupní smlouvy.

Pokud Prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující (spotřebitel) má právo na přiměřenou slevu rovněž, pokud mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by sjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající odstranit první vadu nebo dodat to, co chybí. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby odstraněním vad zboží (jeho opravou) nebo dodáním náhradního zboží.

Právo na dodání náhradního zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VI. Reklamace

Při koupi zboží Kupujícím nahrazuje daňový doklad, vystavený Prodávajícím a obsahující všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky, záruční list.

Kupující je povinen při reklamaci zboží informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zaslat zboží nebo osobně doručit na adresu českého zástupce Prodávajícího: Mgr. Karla Burdová, K Višňovce 450, 345 62 Holýšov.

Kupující je povinen k zásilce reklamovaného zboží dle ust. odst. 1 připojit písemné sdělení obsahující důvod reklamace, přepravní (dodací) list a daňový doklad fakturu (nebo jiným způsobem prokázat nabytí zboží).

Reklamace nebude uznána:
- v případě poškození některé plomby výrobku,
- na poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, instalací a na poruchy vzniklé mechanickým poškozením nebo jiným zásahem,
- na poškození vstupních a výstupních obvodů radiostanic v důsledku nenaladěné, nebo nepřipojené antény, statické elektřiny a blesku, ani na poškození vzniklá připojením nesprávných hodnot napájecího napětí.

Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného prodlení, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. V případě, že se musí reklamované zboží odeslat na posouzení k dodavatelům, požádá Prodávající Kupujícího o odsouhlasení případného prodloužení této doby.

Prodávající předá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, čeho se týká, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků z odpovědnosti Prodávajícího za vady.

Po vyřízení reklamace Prodávající vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamačního řízení e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno na reklamaci přepravní službou, bude po jejím vyřízení stejným způsobem vráceno Kupujícímu.

Ustanovení tohoto článku se použijí pouze ve vztahu ke Kupujícímu, který má postavení spotřebitele.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo dle ust. § 1829 odst. 1 OZ od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu, přičemž toto odstoupení zašle na adresu českého zástupce Prodávajícího nebo na e-mail. Přijetí zprávy Prodávající Kupujícímu potvrdí.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce zboží, které bylo individuálně dodáno nebo upraveno na přání spotřebitele.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, odešle, nebo doručí na své náklady českému zastoupení Prodávajícího zboží bez zbytečného odkladu, nejdéle do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží vrátí spotřebitel nepoškozené, včetně kompletní dokumentace společně s vyplněným formulářem na odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a s uvedením bankovního spojení.

Prodávající se zavazuje nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy, vrátit mu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Ne však dříve, než zboží obdrží zpět, nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

V případě, že Kupující je podnikatel, nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží dodáno

kompletně, včas a bez závad. Kupující je však oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je prodlení v dodávce zboží delší než čtyři týdny od původního termínu dodání.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

- Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně poplatků.

– Pokud byla uvedena na e-shopu zjevně nesprávná cena.

-  Pokud již zboží není dostupné (výrobce již zboží nedodává atd.)

VIII. Souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány Prodávajícím, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka dobrovolné.

Kupující odesláním Objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas s tím, aby mu Prodávající na jím uvedenou e-mailovou adresu, anebo telefonní číslo zasílal obchodní, marketingová a slevová sdělení.

Kupující je oprávněn kdykoli odvolat udělený souhlas. Souhlas je platný až do dne, kdy bylo odvolání souhlasu doručeno Prodávajícímu.

Seznamte se prosím s „Informací pro klienta o zpracování osobních údajů“.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2024 a s jejich obsahem se lze seznámit na internetových stránkách www.vysilacky24.cz.

Řešení případných sporů:

-          Kupující se může obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Web: adr.coi.cz

-          Případně se Kupující může obrátit na příslušný soud České republiky.

     Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

V souladu se zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, zajistíme bezplatný zpětný odběr Vámi u nás zakoupeného elektrozařízení.

Pokus se některé ustanovení VOP stane neplatné, vždy se použije aktuální ustanovení příslušného zákona.

     

Mgr. Karla Burdová

tel.:605179541
e-mail: info@vysilacky24.cz

K Višňovce 450, 345 62 Holýšov
IČO: 69273235

NAŠE NABÍDKA

Nabízímme: CB radiostanice, PMR a LPD vysílačky, profesionální vysílačky, VKV a AMA vysílačky, námořní vysílačky, antény a další příslušenství za výhodné ceny.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti CB - prodej a profesionální poradenství.