Kontaktujte nás: Call Us Icon Telefon 605179541  Contact Us Icon Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vysílačky24.cz
×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košík
košík je prázdný

Nabídka

Informace pro klienta o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám obchodní firma C.B. ONE, s.r.o. (dále jen „správce“či „společnost“) provozující tento internetový obchod poskytuje informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Přečtěte si prosím tuto informaci o zpracování osobních údajů, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o zpracování osobních údajích v tomto dokumentu dozvíte?

 • Jaké osobní údaje naše společnost shromažďuje,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat další informace o svých osobních údajích.

Tato informace o zpracování osobních údajů představuje obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů klientů z řad fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a externích spolupracovníků se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

Důležité kontakty týkající se zpracování osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

obchodní firma:        C.B. ONE, s.r.o.

IČO:                           31643311

Sídlo:                         29. augusta 44/6 Handlová 972 51, Slovenská republika

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce určil manažera bezpečnosti osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na:

e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby na e-shopu, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému nepotřebujeme váš souhlas:

·         plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,

·         splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,

·         zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

Právní základ pro zpracování

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

·         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poskytnutí uvedených osobních údajů je zákonným požadavkem a je tedy zpravidla povinné. V případě jejich neposkytnutí tak mohou být vůči Vám uplatněny zákonné či smluvní sankce, případně může dojít i k ukončení smluvního vztahu.

Oprávněné zájmy pro zpracování

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

 

 

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí s prodejem produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • analýzy vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem,
  • nabídky správného produktu,
  • výzkumu a vývoje produktů/služeb a analýz vývoje trhu,
  • zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely.

 

Kategorie osobních údajů

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

 

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

 

Údaje o využívání služeb

Údaje o tom, které služby jste si sjednali a jak je využíváte.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Tyto osobní údaje nikdy nezpracováváme.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v naší společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Naše společnost v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • AVENIS Pro s.r.o., Ciglianska cesta 688/26, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 46641882
 • Karla Burdová,Holýšov, K Višňovce 450, IČO: 69273235
 • Petr Kyrian, Chotěšov, Tylova 280, IČO: 69949336
 • Vojtěch Jahoda, Brno-Židenice, Slevačská 1964/45, IČO: 75278383

Doručení zboží 

Vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí. Dochází pouze k předávání osobních údajů mezi členskými zeměmi EU a to mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. K předávání vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů.

Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávány

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Např.: účetní doklady archivujeme po dobu 10 let od 1.1. následujícího roku od poslední fakturace.

Mailovou komunikaci obsahující osobní data potenciálních klientů, ze které nevzniknul obchodní případ, vymazáváme 3 měsíce od 1. následujícího měsíce po doručení zprávy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás naše společnost zpracovává.

Právo na opravuosobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmazosobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na obchodní místo či využít uvedené elektronické komunikační kanály, které v komunikaci využíváte.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

 • Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7       

+420 234 665 111

Osobní údaje osob mladší 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let.

 

Mgr. Karla Burdová

tel.:605179541
e-mail: info@vysilacky24.cz

K Višňovce 450, 345 62 Holýšov
IČO: 69273235

NAŠE NABÍDKA

Nabízímme: CB radiostanice, PMR a LPD vysílačky, profesionální vysílačky, VKV a AMA vysílačky, námořní vysílačky, antény a další příslušenství za výhodné ceny.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti CB - prodej a profesionální poradenství.