Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu „Vysílačky24“ (dále jen „VOP“)


I. Základní ustanovení a výklad pojmů

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je C.B.ONE, s.r.o. 29. augusta 44/6 972 521 Handlová Slovenská republika, prodávající (dále jen „Prodávající“)

a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky (Kupující“) Prodávajícího nakupující zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetových stránkách (doméně) www.vysilacky24.cz (dále jen „e-shop“), tj. pro fyzické a právnické osoby, které zašlou Prodávajícímu s využitím e-shopu objednávku.

Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na e-shopu (www.vysilacky24.cz).

Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákonem

č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Za spotřebitele se považuje pro účely těchto VOP každý občan, který mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo výkon svého samostatného povolání uzavírá prostřednictvím e-shopu na dálku smlouvu s Prodávajícím.

Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku nebo která jedná jeho jménem a na jeho účet, a která uzavírá prostřednictvím e-shopu na dálku smlouvu s Prodávajícím, přičemž taková smlouva souvisí s jeho obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samostatným výkonem povolání. Na podnikatele se nevztahuje ochrana dle zákona

č. 634/1992 Sb. . Podnikatel nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, se způsobem dopravy a náklady spojenými s dopravou zboží a způsobem jejího zaplacení, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky (dle čl. II. těchto VOP).

Prodávající není odpovědný za případné chyby způsobené při datovém přenosu, které nezavinil.

 

II. Objednávka, kupní smlouva a informace před uzavřením smlouvy

Kupující je oprávněn objednávat zboží dále uvedeným způsoby, kdy se použijí tyto VOP, a to:

a) prostřednictvím e–shopu na adrese www.vysilacky24.cz,

b) e-mailem na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,


Kupující je povinen uvést v objednávce zejména tyto údaje:

a) svoji identifikaci uvedením jména, příjmení nebo obchodní firmy či názvu, bydliště, místa podnikání či sídla, identifikačního čísla organizace a je-li plátcem DPH, pak i DIČ, e-mailovou adresu a telefonické spojení,

b) kód objednávaného zboží dle označení uvedeného v e-shopu případně jeho popis,

c) počet kusů nebo jiným určitým způsobem označené množství objednávaného zboží,

d) adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště Kupujícího),

e) jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat

(vše dále jen „Objednávka“). Takto zaslaná Objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.


Objednávka je akceptována Prodávajícím v okamžiku, kdy Prodávající odešle na Kupujícím v objednávce uvedenou e-mailovou adresu zprávu o přijetí objednávky.

( Upozornění :Automatická odpověď z e-shopu nenahrazuje tuto zprávu.) Tím dojde k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).

Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží dle potvrzení Objednávky a Kupující se zavazuje, že zaplatí Prodávajícímu kupní cenu a další náklady spojené s jeho dopravou a způsobem zaplacení a že jej převezme.

Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat.

V případě, že je Kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku sdělí Prodávající tomuto Kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i případný formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

d) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

III. Kupní cena, platební podmínky a výhrada vlastnictví

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží uvedené v objednávce. Aktuální ceny jsou zveřejněny na adrese www.vysilacky24.cz. Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží

v e - shopu v okamžiku odeslání Objednávky Kupujícím.

Všechny ceny na e-shopu jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy vč. 21% DPH.

Daňový doklad – fakturu obdrží Kupující se zbožím. Fakturu vystaví náš český zástupce :

Mgr.Karla Burdová, 345 62 Holýšov, IČO : 69273235, DIČ : CZ7157072043.


Kupní cenu lze uhradit způsoby, které jsou aktuálně uvedeny při objednání zboží, zpravidla:

a) platbou předem bankovním převodem, přičemž okamžikem zaplacení se rozumí den připsání kupní ceny na účet Prodávajícího,

b) v hotovosti při doručení zboží tzv. na dobírku při doručení zboží uhrazením kupní ceny spolu s doběrečným (tj. poplatkem dle ust. čl. IV. VOP),

c) bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury se splatností v délce 10 dní ode dne vystavení faktury (platí pouze pro registrované odběratele a při individuálním posouzení Prodávajícím).


Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny včetně všech případných dalších poplatků ve výlučném vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

IV. Dodací podmínky

Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v Objednávce.

K převzetí zboží je oprávněn pouze Kupující, který je povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Kupující může při objednání zboží využít nabídky dodání zboží Českou poštou. Náklady na dodání zboží s řídí ceníkem České pošty, platným v den objednávky zboží. Poplatek za poštovné a balné

u běžné zásilky zaslané na dobírku činní 170,- Kč vč. DPH. Při osobním převzetí zboží od Prodávajícího se dopravné neúčtuje.

Závazek Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu se při využití přepravní služby třetí osoby (např. České pošty) považuje za splněný:

a) okamžikem, kdy Prodávající předá zboží k přepravě prvnímu přepravci, je-li Kupujícím podnikatel,

b) jinak okamžikem, kdy je zboží předáno Kupujícímu.

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat společně s dopravcem stav zásilky (množství, případné poškození obalů apod.) dle přiloženého přepravního (dodacího apod.) listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou (tj. v případě neúplnosti či poškození). Veškeré zjištěné nedostatky je třeba uvést v přepravním (dodacím, reklamačním apod.) listu. Převzetím zásilky od přepravce potvrzuje Kupující, že zásilka byla dodána nepoškozená a v množství dle přepravního (dodacího apod.) listu.

Kupující je povinen po odstranění obalu pečlivě a řádně zboží zkontrolovat.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku či jiné zjištěné vady je Kupující povinen bez prodlení oznámit Prodávajícímu e-mailem odeslanou zprávou na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript obsahující označení zásilky (číslo objednávky), jméno a příjmení nebo název Kupujícího a nezaměnitelným způsobem popsané zjištěné vady.

 

V. Odpovědnost za vady zboží

Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, vyjma:

a) zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nesprávným použitím, nebo

c) u použitého zboží na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.


Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, za kterou je Prodávající odpovědný, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na bezplatné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou a není-li to vzhledem k její povaze nepřiměřené, nebo na výměnu součásti zboží, týká-li se vada pouze součásti zboží; jinak má Kupující právo na dodání chybějícího zboží nebo náhradního zboží a není-li ani to možné, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, jinak

d) na odstoupení od Kupní smlouvy.


Pokud Prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující (spotřebitel) má právo na přiměřenou slevu rovněž, pokud mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by sjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající odstranit první vadu nebo dodat to, co chybí. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby odstraněním vad zboží (jeho opravou) nebo dodáním náhradního zboží.

Právo na dodání náhradního zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

VI. Reklamace

Při koupi zboží Kupujícím nahrazuje daňový doklad, vystavený Prodávajícím a obsahující všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky, záruční list.

Kupující je povinen při reklamaci zboží informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , zaslat zboží jako doporučenou poštovní zásilku (balík) na adresu Prodávajícího, nikoliv na dobírku.

Kupující je povinen k zásilce reklamovaného zboží dle ust. odst. 1 připojit písemné sdělení obsahující důvod reklamace, přepravní (dodací) list a daňový doklad fakturu ( nebo jiným způsobem prokázat nabytí zboží ).

Reklamace nebude uznána:

- v případě poškození některé plomby výrobku,

- na poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, instalací a na poruchy vzniklé mechanickým poškozením nebo jiným zásahem,

- na poškození vstupních a výstupních obvodů radiostanic v důsledku nenaladěné, nebo nepřipojené antény, statické elektřiny a blesku, ani na poškození vzniklá připojením nesprávných hodnot napájecího napětí.

 

Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného prodlení, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím.

Prodávající předá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, čeho se týká, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků z odpovědnosti Prodávajícího za vady.

Po vyřízení reklamace Prodávající vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamačního řízení e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno na reklamaci přepravní službou, bude po jejím vyřízení stejným způsobem vráceno Kupujícímu.

Ustanovení tohoto článku se použijí pouze ve vztahu ke Kupujícímu, který má postavení spotřebitele.


VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo dle ust. § 1829 odst. 1 OZ od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu, přičemž toto odstoupení doporučujeme zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mail. Přijetí zprávy Vám potvrdíme.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce zboží, které bylo individuálně dodáno nebo upraveno na přání spotřebitele.

V případě odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět Prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, doručí na své náklady Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu. Zboží vrátí spotřebitel nepoškozené včetně kompletní dokumentace v originálním obalu.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, doporučujeme zboží doručit na adresu Prodávajícího společně s průvodním dopisem s uvedením důvodu odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a s uvedením bankovního spojení.

V případě odstoupení spotřebitele se Prodávající zavazuje nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží, vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

V případě, že Kupující je podnikatel, nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží dodáno

kompletně, včas a bez závad. Kupující je však oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je prodlení v dodávce zboží delší než čtyři týdny od původního termínu dodání.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud :

- Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně poplatků.

– Pokud byla uvedena na e-shopu zjevně nesprávná cena.

- Pokud již zboží není dostupné ( výrobce již zboží nedodává atd. )


VIII. Souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány Prodávajícím, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka dobrovolné.

Kupující odesláním Objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas s tím, aby mu Prodávající na jím uvedenou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo zasílal obchodní, marketingová a slevová sdělení.

Kupující je oprávněn kdykoli odvolat udělený souhlas. Souhlas je platný až do dne, kdy bylo odvolání souhlasu doručeno Prodávajícímu.

Seznamte se prosím s „ Informací pro klienta o zpracování osobních údajů“.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 15.4.2019 a s jejich obsahem se lze seznámit na internetových stránkách www.vysilacky24.cz.

Smluvní vztahy a případné spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

V souladu se zák.č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, zajistíme bezplatný zpětný odběr Vámi u nás zakoupeného elektrozařízení .

Pokus se některé ustanovení VOP stane neplatné, vždy se použije aktuální ustanovení příslušného zákona.

 

Vysílačky24.cz

C.B.ONE, s.r.o. Fakturačná adresa: 29. augusta 44/6 972 51 Handlová Tel.: SR: 046 542 57 81, zo zahraničia 00421 46 542 57 81 Mobil: SR: 0903 804 173, zo zahraničia 00421 903 804 173 E-mail: cbone@cbone.sk
Copyright ©  
Templates Joomla
TOPlist
Designed by Templatka.pl